Air Force Inn
Japan
Koza City

Kadena AB, Japan
Shogun Inn

Koza City, Okinawa, Japan
APO AP 96368-5000
81-611-732-1010
81-611-732-1050
Reservations: 888-235-6343
DSN: 315-632-1100 / 315-632-1050

Misawa City
Misawa AB, Japan
Misawa Inn

Misawa City, Japan
APO AP 96319-5000
011-81-311-762-1100
Reservations: 888-235-6343
DSN: 222-1100
Tachikawa
Yokota AB, Japan
Kanto Lodge

Tachikawa, Japan
APO AP 96328-5119
81-311-754-2000
Reservations: 888-235-6343
DSN: 224-2000 / 224-2002